نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

صفحه اصلی / اخبار / نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

یونیک ویزا
نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

420 بازدید

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه آوریل سال 2022 منتشر گردیده است.

تعداد دعوتنامه های صادر شده برای متقاضیان ویزاهای اسکیل یا تخصص و مهارت در تاریخ 21 آوریل2022 به شرح زیر است:

تعداد دعوتنامه صادر شده برای متقاضیان ساب کلاس 189: 1000 دعوتنامه

تعداد دعوتنامه صادر شده برای متقاضیان ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی): 500دعوتنامه

 

پروسه دریافت دعوتنامه برای متقاضیان ویزای تخصص و مهارت :

متقاضیانی که دارای امتیاز بالاتر بوده اند موفق به کسب دعوتنامه شده اند و در مواردی که امتیاز متقاضیان مساوی بوده است اولویت دریافت دعوتنامه با شخصی بوده که EOI وی با امتیاز موثر، زودتر ثبت شده بوده است.

متقاضیانی که در این راند با ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 65 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در ماه ژانویه 2022 ثبت گردیده است.

متقاضیانی که در این راند با ساب کلاس 189 دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 85 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در می 2020 ثبت گردیده است.

 

لیست مشاغلی که در راند 21 آوریل 2022 دعوتنامه دریافت نمودند:

شغل

حداقل امتیاز دریافت کننده دعوتنامه برای ساب کلاس                  189

حداقل امتیاز دریافت کننده دعوتنامه برای ساب کلاس 491 با اسپانسر خانوادگی

Agricultural Consultant

دعوتنامه صادر نشده است

65

Agricultural Scientist

دعوتنامه صادر نشده است

75

Audiologist

دعوتنامه صادر نشده است

75

Biochemist

دعوتنامه صادر نشده است

70

Biotechnologist

دعوتنامه صادر نشده است

75

Chemical Engineer

دعوتنامه صادر نشده است

65

Chemist

90

70

Child Care Centre Manager

90

70

Chiropractor

90

دعوتنامه صادر نشده است

Clinical Psychologist

90

75

Diagnostic and Interventional Radiologist

95

دعوتنامه صادر نشده است

Early Childhood (Pre-primary School) Teacher

85

75

Emergency Medicine Specialist

90

دعوتنامه صادر نشده است

Environmental Consultant

دعوتنامه صادر نشده است

75

Environmental Manager

دعوتنامه صادر نشده است

75

Environmental Research Scientist

دعوتنامه صادر نشده است

85

Environmental Scientists nec

دعوتنامه صادر نشده است

85

Food Technologist

دعوتنامه صادر نشده است

85

General Practitioner

90

دعوتنامه صادر نشده است

Intensive Care Specialist

90

دعوتنامه صادر نشده است

Life Scientist (General)

دعوتنامه صادر نشده است

75

Life Scientists nec

دعوتنامه صادر نشده است

70

Medical Diagnostic Radiographer

90

70

Medical Laboratory Scientist

90

65

Medical Practitioners nec

90

دعوتنامه صادر نشده است

Microbiologist

دعوتنامه صادر نشده است

65

Midwife

90

70

Obstetrician and Gynaecologist

90

دعوتنامه صادر نشده است

Occupational Therapist

90

70

Ophthalmologist

100

دعوتنامه صادر نشده است

Optometrist

90

دعوتنامه صادر نشده است

Orthopaedic Surgeon

95

دعوتنامه صادر نشده است

Orthotist or Prosthetist

90

دعوتنامه صادر نشده است

Other Spatial Scientist

دعوتنامه صادر نشده است

75

Paediatrician

90

دعوتنامه صادر نشده است

Physicist

دعوتنامه صادر نشده است

85

Physiotherapist

90

75

Podiatrist

90

80

Primary Health Organisation Manager

90

دعوتنامه صادر نشده است

Psychiatrist

90

دعوتنامه صادر نشده است

Psychologists nec

90

دعوتنامه صادر نشده است

 

در سیستم اسکیل سلکت استرالیا اولویت تکمیل ظرفیت مشاغل برای مهاجرت به استرالیا با ساب کلاس 189 بوده و ظرفیت باقی مانده به متقاضیان مهاجرت به استرالیا با ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی)اختصاص می یابد. در نتیجه چنانچه ظرفیت مشاغل توسط متقاضیان مهاجرت به استرالیا با ساب کلاس 189 تکمیل گردد دعوتنامه ای برای ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) صادر نمیگردد.

 

دعوتنامه های صادر شده ویزای اسکیل در سال مهاجرتی 2020-2021 تا کنون:

نکته: جدول زیر شامل دعوتنامه ها ساب کلاس های دارای اسپانسر ایالتی و منطقه ای نمیباشد. این ساب کلاس ها بر اساس شرایط و امتیازات مد نظر ایالت ها و مناطق به صورت جداگانه در طول ماه دعوتنامه دریافت مینمایند.

 

ساب کلاس ویزا

     Jul

      

       

   Oct

             

 

       Jan

  

      

Apr       

 

Jun

ساب کلاس 189

250

 

 

200

 

 

200

 

 

 1000

 

 

ساب کلاس 491 با اسپانسر خانوادگی

500

 

 

200

 

 

200

 

 

 500

یونیک ویزا