فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه دسامبر سال 2022 منتشر گردیده است.

باز شدن ایالت NSW برای متقاضیان دریافت دعوتنامه ساب کلاس190 و 491

باز شدن ایالت NSW برای متقاضیان دریافت دعوتنامه ساب کلاس190 و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

ظرفیت ویزاهای کاری استرالیا در سال 2022

میزان ظرفیت مشخص شده در خصوص ویزاهای استرالیا در سال مهاجرتی 2022-2023 مانند سال قبل برابر با 160,000 سهمیه خواهد بود و تمرکز اصلی بر جذب نیروی کار ماهر است.

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه ژانویه سال 2022 منتشر گردیده است.

شرایط اسپانسری ایالت های استرالیا برای ویزای نخصص و مهارت

به روزترین شرایط اسپانسری ایالت های استرالیا برای ویزای تخصص و مهارت (نیروی کار ماهر) زیر گروه 190