فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

شرایط اسپانسری ایالت های استرالیا برای ویزای نخصص و مهارت

به روزترین شرایط اسپانسری ایالت های استرالیا برای ویزای تخصص و مهارت (نیروی کار ماهر) زیر گروه 190

آپدیت ایالت استرالیای جنوبی برای متقاضیان ویزای تخصص و مهارت خارج از استرالیا

آپدیت ایالت استرالیای جنوبی برای متقاضیان ویزای تخصص و مهارت خارج از استرالیا

مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی  اخیر

مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی اخیر در استرالیا

بررسی به روز ترین شرایط اسپانسری مناطق استرالیا برای درخواست کنندگان ویزاهای 491

بررسی به روز ترین شرایط اسپانسری مناطق استرالیا برای درخواست کنندگان ویزای تخصص و مهارت ساب کلاس 491

ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491)

ظرفیت ایالتهای استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت(ساب کلاس 190 و 491) در سال مهاجرتی 2021-2022

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل 2021 )

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا (راند اپریل 2021 )