فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ACT

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز ایالت ACT

امکان اقدام بدون نیاز به مدرک مرتبط برای برخی مشاغل فنی

امکان اقدام بدون نیاز به مدرک مرتبط برای برخی مشاغل فنی

بررسی دعوتنامه های صادر شده بابت ویزاهای تخصص و مهارت در سال گذشته

بررسی دعوتنامه های صادر شده بابت ویزاهای تخصص و مهارت در سال گذشته

ویزای جستجوی کار در نیوزیلند

ویزای جستجوی کار در نیوزیلند

ویزای طرح مهاجرت با اسپانسر منطقه ای  (ساب کلاس 187)

ویزای طرح مهاجرت با اسپانسر منطقه ای (ساب کلاس 187)

ویزای کار موقت در استرالیا- ساب کلاس 400

توضیحاتی در خصوص ساب کلاس 400