فرم ارزیابی

صفحه اصلی / فرم ارزیابی

فرم ارزیابی

ک

آخرین اخبار

ظرفیت رشته ها برای برنامه ویزای تخصص و مهارت

ظرفیت رشته ها برای برنامه ویزای تخصص و مهارت

تغییرات ویزای تخصص و مهارت – آگوست 2017

تغییرات ویزای تخصص و مهارت – آگوست 2017

شرایط جدید احراز صلاحیت کسب و کار ها برای اسپانسری ویزای کار استرالیا

شرایط جدید احراز صلاحیت کسب و کار ها برای اسپانسری ویزای کار استرالیا

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018-2017

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018-2017

تاثیر تغییرات اعمال شده در لیست مشاغل ویزاهای تخصصی و مهارت (Skilled Worker)

تاثیر تغییرات اعمال شده در لیست مشاغل ویزاهای تخصصی و مهارت (Skilled Worker)

اطلاعات ویزای جدید

اطلاعات ویزای جدید "کمبود موقت نیروی کار (TSS)"