دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

صفحه اصلی / اخبار / دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

یونیک ویزا
دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

دعوتنامه های ویزای تخصص و مهارت استرالیا

249 بازدید

به اطلاع متقاضیان ویزای تخصص و مهارت استرالیا میرسانیم تعداد دعوتنامه های صادر شده برای متقاضیان  در راند 25 می 2023 به شرح زیر است:

تعداد دعوتنامه های صادر شده برای ویزای تخصص و مهارت استرالیا- ساب کلاس ۱۸۹ : 7353 دعوتنامه

دعوتنامه های صادر شده برای ویزای تخصص و مهارت استرالیا –ساب کلاس ۴۹۱(با اسپانسر خانوادگی) : 74 دعوتنامه

متقاضیانی که در این راند با ساب کلاس ۴۹۱ (با اسپانسر خانوادگی) دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل ۶۵ امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در ماه اپریل 2023 ثبت گردیده است.

متقاضیانی که در این راند با ساب کلاس ۱۸۹ دعوتنامه دریافت نموده اند نیز حداقل ۶۵ امتیاز داشته و آخرینEOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در ماه می 2023 ثبت گردیده است.

لیست تفکیک شده مشاغلی که در این راند دعوتنامه دریافت نموده اند به همراه امتیازات آنها به شرح ذیل میباشد:

                                                                                      189

                                491

کد شغل

Offshore

(خارج از استرالیا)

Onshore

(داخل استرالیا)

Offshore

(خارج از استرالیا)

Onshore

(داخل استرالیا)

Audiologist

65

65

65

اعلام نشده

Cardiothoracic Surgeon

اعلام نشده

75

اعلام نشده

اعلام نشده

Child Care Centre Manager

65

65

اعلام نشده

90

Chiropractor

70

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Clinical Psychologist

65

80

90

اعلام نشده

Diagnostic and Interventional Radiologist

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Early Childhood (Pre-primary School) Teacher

65

65

65

70

Educational Psychologist

اعلام نشده

70

اعلام نشده

اعلام نشده

Emergency Medicine Specialist

75

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Gastroenterologist

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

General Practitioner

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Intensive Care Specialist

70

70

اعلام نشده

اعلام نشده

Medical Diagnostic Radiographer

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Medical Laboratory Scientist

65

65

70

90

Medical Practitioners nec

65

65

85

75

Medical Radiation Therapist

85

80

اعلام نشده

اعلام نشده

Midwife

65

65

70

اعلام نشده

Neurosurgeon

80

اعلام نشده

اعلام نشده

اعلام نشده

Nuclear Medicine Technologist

65

80

اعلام نشده

اعلام نشده

Nurse Practitioner

65

اعلام نشده

اعلام نشده

اعلام نشده

Obstetrician and Gynaecologist

اعلام نشده

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Occupational Therapist

65

65

85

اعلام نشده

Optometrist

70

70

اعلام نشده

اعلام نشده

Organisational Psychologist

اعلام نشده

90

اعلام نشده

اعلام نشده

Orthotist or Prosthetist

اعلام نشده

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Osteopath

اعلام نشده

75

اعلام نشده

اعلام نشده

Paediatrician

75

70

اعلام نشده

اعلام نشده

Patho

اعلام نشده

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Physiotherapist

65

65

70

75

Podiatrist

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Psychiatrist

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Psychologists nec

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Radiation Oncologist

85

85

اعلام نشده

اعلام نشده

Registered Nurse (Aged Care)

65

65

اعلام نشده

85

Registered Nurse (Child and Family Health)

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Registered Nurse (Community Health)

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Registered Nurse (Critical Care and Emergency)

65

65

75

اعلام نشده

Registered Nurse (Developmental Disability)

اعلام نشده

85

اعلام نشده

اعلام نشده

Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Registered Nurse (Medical Practice)

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Registered Nurse (Medical)

65

65

65

اعلام نشده

Registered Nurse (Mental Health)

65

65

75

اعلام نشده

Registered Nurse (Paediatrics)

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Registered Nurse (Perioperative)

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Registered Nurse (Surgical)

65

65

اعلام نشده

85

Registered Nurses nec

65

65

65

65

Rheumatologist

75

اعلام نشده

اعلام نشده

اعلام نشده

Secondary School Teacher

65

65

70

100

Sonographer

65

70

65

اعلام نشده

Special Needs Teacher

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Specialist Physician (General Medicine)

90

70

اعلام نشده

اعلام نشده

Specialist Physicians nec

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Speech Pathologist

65

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Surgeon (General)

90

65

اعلام نشده

اعلام نشده

Teacher of the Hearing Impaired

65

اعلام نشده

اعلام نشده

اعلام نشده

Thoracic Medicine Specialist

اعلام نشده

75

اعلام نشده

اعلام نشده

Vascular Surgeon

اعلام نشده

65

اعلام نشده

اعلام نشده

یونیک ویزا