ظرفیت ویزاهای کاری استرالیا در سال 2022

صفحه اصلی / اخبار / ظرفیت ویزاهای کاری استرالیا در سال 2022

ظرفیت ویزاهای کاری استرالیا در سال 2022

یونیک ویزا
ظرفیت ویزاهای کاری استرالیا در سال 2022

ظرفیت ویزاهای کاری استرالیا در سال 2022

279 بازدید

بودجه فدرال استرالیا برای سال 2022 در بخش مهاجرت مشخص گردیده است.

بر این اساس میزان ظرفیت مشخص شده در خصوص ویزاهای استرالیا در سال مهاجرتی 2022-2023 مانند سال قبل برابر با 160,000 سهمیه خواهد بود و تمرکز اصلی بر جذب نیروی کار ماهر است.

تغییرات ایجاد شده در ظرفیت ویزاهای مهارتی – کاری:

بر اساس آمار منتشره سهمیه ویزاهای مهارتی - کاری ((Skill به 109900 افزایش میابد که این عدد 30,000 ظرفیت بیش از ظرفیتی است که برای سال مالی قبل در نظر گرفته شده بود.

ظرفیت ویزاهای Skill به تفکیک ویزاها:

ویزاهای دارای اسپانسری کارفرما (30000 ظرفیت)

ویزای نیروی کار مستقل (16652 ظرفیت)

ویزای نیروی کار ماهر با اسپانسر ایالتی و منطقه ای (20000 ظرفیت)

ویزاهای مناطق کم جمعیت (Regional visas) با هدف حمایت از رشد و پیشرفت این مناطق به بیش دو برابر ظرفیت پیشین افزایش یافته اند (25000 ظرفیت)

ویزای استعدادهای درخشان جهانی (Global Talent) :8448 ظرفیت

ویزای استعداد درخشان (Distinguished Talent) : 300 ظرفیت

 

 

 

 

یونیک ویزا