نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

صفحه اصلی / اخبار / نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

یونیک ویزا
نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت استرالیا برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491

180 بازدید

نتایج راند صدور دعوتنامه های اداره مهاجرت برای ویزاهای تخصص و مهارت ساب کلاس 189و 491 (با اسپانسر خانوادگی) در ماه ژانویه سال 2022 منتشر گردیده است.

تعداد دعوتنامه های صادر شده برای متقاضیانبا ویزاهای اسکیل یا تخصص و مهارت در تاریخ 22 ژانویه 2022 به شرح زیر است:

تعداد دعوتنامه صادر شده برای متقاضیان ساب کلاس 189: 200 دعوتنامه

تعداد دعوتنامه صادر شده برای متقاضیان ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی): 200دعوتنامه

 

پروسه دریافت دعوتنامه برای متقاضیانویزای تخصص و مهارت :

متقاضیانی که دارای امتیاز بالاتر بوده اند موفق به کسب دعوتنامه شده اند و در مواردی که امتیاز متقاضیان مساوی بوده است اولویت دریافت دعوتنامه با شخصی بوده که EOI وی با امتیاز موثر، زودتر ثبت شده بوده است.

متقاضیانی که در این راند با ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 80 امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در ماه ژانویه 2022 ثبت گردیده است.

متقاضیانی که در این راند با ساب کلاس 189 دعوتنامه دریافت نموده اند حداقل 90امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در سپتامبر 2021 ثبت گردیده است.

 

لیست مشاغلی که در راند 21 ژانویه 2022 دعوتنامه دریافت نمودند:

شغل

ساب کلاس

حداقل امتیاز دریافت کننده دعوتنامه برای ساب کلاس 189

حداقل امتیاز دریافت کننده دعوتنامه برای ساب کلاس 491 با اسپانسر خانوادگی

Agricultural Consultant

491

نامشخص

80

Agricultural Scientist

491

نامشخص

80

Biotechnologist

491

نامشخص

80

Chemical Engineer

491

نامشخص

80

Emergency Medicine Specialist

189

90

نامشخص

Environmental Consultant

491

نامشخص

80

Environmental Scientists nec

491

نامشخص

85

Food Technologist

491

نامشخص

80

General Practitioner

189

90

نامشخص

Geophysicist

491

نامشخص

80

Life Scientist (General)

491

نامشخص

105

Life Scientists nec

491

نامشخص

95

Medical Diagnostic Radiographer

189

90

نامشخص

Medical Laboratory Scientist

189, 491

90

80

Medical Practitioners nec

189

90

نامشخص

Medical Radiation Therapist

491

نامشخص

95

Microbiologist

189, 491

90

85

Midwife

491

نامشخص

85

Mining Engineer (excluding Petroleum)

189

90

نامشخص

Neurosurgeon

189

95

نامشخص

Nuclear Medicine Technologist

189

95

نامشخص

Nurse Practitioner

189

95

نامشخص

Orthotist or Prosthetist

491

نامشخص

80

Paediatrician

189

90

نامشخص

Petroleum Engineer

189

90

نامشخص

Physiotherapist

491

نامشخص

80

Psychologists nec

491

نامشخص

80

Registered Nurse (Aged Care)

189, 491

90

80

Registered Nurse (Child and Family Health)

491

نامشخص

80

Registered Nurse (Community Health)

189

90

نامشخص

Registered Nurse (Critical Care and Emergency)

189, 491

90

80

Registered Nurse (Developmental Disability)

189

90

نامشخص

Registered Nurse (Medical Practice)

189, 491

90

90

Registered Nurse (Medical)

189, 491

90

80

Registered Nurse (Mental Health)

189, 491

90

80

Registered Nurse (Paediatrics)

189, 491

90

80

Registered Nurse (Perioperative)

189, 491

90

80

Registered Nurse (Surgical)

189, 491

90

80

Registered Nurses nec

491

نامشخص

80

Social Worker

491

نامشخص

80

Veterinarian

189

90

نامشخص

 

در سیستم اسکیل سلکت استرالیا اولویت تکمیل ظرفیت مشاغل  با ساب کلاس 189 بوده و ظرفیت باقی مانده به متقاضیان ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی)اختصاص می یابد. در نتیجه چنانچه ظرفیت مشاغل توسط متقاضیان ساب کلاس 189 تکمیل گردد دعوتنامه ای برای ساب کلاس 491 (با اسپانسر خانوادگی) صادر نمیگردد.

 

دعوتنامه های صادر شده ویزای اسکیل در سال مهاجرتی 2020-2021 تا کنون:

نکته: جدول زیر شامل دعوتنامه ها ساب کلاس های دارای اسپانسر ایالتی و منطقه ای نمیباشد. این ساب کلاس ها بر اساس شرایط و امتیازات مد نظر ایالت ها و مناطق به صورت جداگانه در طول ماه دعوتنامه دریافت مینمایند.

 

ساب کلاس ویزا

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

ساب کلاس 189

250

 

 

200

 

 

200

 

 

 

 

 

ساب کلاس 491 با اسپانسر خانوادگی

500

 

 

200

 

 

200

 

 

 

 

یونیک ویزا