مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی اخیر

صفحه اصلی / اخبار / مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی اخیر

مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی اخیر

یونیک ویزا
مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی  اخیر

مقایسه ی تعداد ویزای تخصص و مهارت صادر شده با میزان برنامه ریزی شده در دو سال مالی اخیر

316 بازدید

در جداول زیر به بررسی آمار سه ساب کلاس ویزای تخصص و مهارت در دو سال مالی اخیر پرداخته شده است:

سال مالی 2020-2019

ساب کلاس ویزا                           

تعداد ویزای برنامه ریزی شده            

تعداد واقعی مهاجرت انجام شده

189

16,652

12,986

491 (با اسپانسر منطقه ای)

25,000

23,372

190

24,968

21,495

 

سال مالی 2021-2020

ساب کلاس ویزا

تعداد ویزای برنامه ریزی شده            

درصد تغییر نسبت به سال مالی گذشته              

189

6,500

-61%

491 (با اسپانسر منطقه ای)     

11,200

-55%

190

11,200

-55%

یونیک ویزا